generali fundusze notowania

Lwią część stanowią obligacje Skarbu Państwa (uzupełnione o dług emitowany przez obce rządy), jak i papiery korporacyjne polskich i zagranicznych emitentów. Kierunkiem dominującym wśród inwestycji w https://www.dowjonesrisk.com/za-pomoca-zakladki-aby-zorganizowac-swoje-dokumenty/ dług poza granicami Polski jest region Europy Środkowo-Wschodniej, a w portfelu bywały również papiery rosyjskie. Ekspozycja na pozakrajowe instrumenty jest źródłem dodatkowej zmienności wyników.

  1. Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.
  2. Generali Stabilny Wzrost to produkt dla osób o umiarkowanych apetycie na ryzyko.
  3. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.
  4. Fundusz może wpisać się w potrzeby inwestorów, którzy chcą zainwestować w akcje i obligacje oraz są w stanie podjąć umiarkowane ryzyko, aby móc stopniowo pomnażać kapitał.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie -investments.pl w zakładce Dokumenty. Fundusz może wpisać się w potrzeby inwestorów, którzy chcą zainwestować w akcje i obligacje oraz są w stanie podjąć umiarkowane ryzyko, aby móc stopniowo pomnażać kapitał.

Wskaźniki ryzyka

Jak wyceniamy stopy zwrotu w funduszach otwartych? Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu. Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej.

generali fundusze notowania

Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7. Generali Stabilny Wzrost to produkt dla osób o umiarkowanych apetycie na ryzyko. Choć gros aktywów funduszu ulokowanych jest w instrumentach dłużnych, to charakterystykę rozpoczynamy od części udziałowej – motoru napędowego wyników funduszu. Stanowi ona ok. 30% portfela (max. do 40%). Jest zbudowana głównie w oparciu o polskie walory, w szczególności z WIG20, a jej dopełnieniem są zagraniczne spółki, np. Drugi filar portfela ma raczej stabilizującą rolę, choć również tam podejmowana jest walka o wynik – okresowo ryzyko stopy procentowej przewyższa poziom u przeciętnego rywala.

Metryka funduszu

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie. Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty Indeks osiem głównych Industrties udziałowe to nie więcej niż 40% portfela. Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Fundusz zabezpiecza ryzyko kursowe.

generali fundusze notowania

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *